onsdag 7 juli 2021

Folkhälsomyndighetens sena svar väcker fler frågor

 


I slutet på januari skickade jag två frågor till Folkhälsomyndigheten om det dåvarande alkoholstoppet för krogarna kl. 20. Efter fem påminnelser kom äntligen deras svar den 24 juni – fem månader senare. Det väckte fler frågor...

Här är de två frågor jag ställde angående alkoholstoppet för krogarna kl. 20, som hade införts på julafton 2020:

1    Kommer initiativet till regeln från Folkhälsomyndigheten eller regeringen?
2    Vilka är de vetenskapliga beläggen för att åtgärden har en märkbar effekt på smittspridningen?


Jag ställde samma frågor till statsministern i början på februari och fick svar på tolv dagar. Det har jag skrivit om här:  Svar från regeringen, men inte på frågorna


Här är Folkhälsomyndighetens senkomna svar, anonymt från vad de kallar sin Svarstjänst:Hej,
Tack för ditt mejl. Vi får börja med att be om ursäkt för att du har fått vänta på svar.

Den första inskränkningen i serveringstiderna gjordes genom regeringens förordning i november 2020, och avsåg då serveringstillståndens giltighet, inte öppettiderna.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/forbud-mot-alkoholforsaljning-fran-klockan-22/

Därefter fick FoHM den 1 mars 2021 bemyndigande att reglera öppettiderna på serveringsställen:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020527-om-tillfalliga_sfs-2020-527

Detta har FoHM använt för att först reglera att serveringsställen måste stänga 20:30 och sedan den 1 juni senast 22:30.

Generellt kan man säga att det finns en nära dialog mellan regeringen och FoHM avseende alla regleringar som avser smittskydd, reglerna om öppettider inkluderat.

Som exempel på vetenskapligt belägg bifogas en rapport som sammanställer forskning om alkohol och corona.  Det är SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) som gjort den vetenskapliga sammanställningen.

Vänliga hälsningar
_______________________
Svarstjänst kring covid-19
Folkhälsomyndigheten


 

Rapporten som bifogades var en PDF som också finns t.ex. här:
Alkohol och coronapandemin: om människor, samhälle och politik

Deras svar missade båda mina frågor. Min första fråga gällde  begränsningen till kl. 20, införd julafton, men de svarade om den tidigare begränsningen till kl. 22, som infördes i november. De har läst frågan slarvigt, fast de haft så god tid på sig.

Den andra frågan gällde vetenskapliga belägg för beslutet om kl. 20, men rapporten publicerades i januari 2021 och kan därför knappast ha legat till grund för ett beslut under 2020.

Dessutom innehåller den inga vetenskapliga belägg för att denna regel skulle minska spridningen av covid-19. Snarare är rapporten att beskriva som en partsinlaga om alkoholens allmänna skadeverkningar, vilket inte är att förvåna då flera av organisationerna bakom den är nykterhetsrörelser.

Jag såg ingen annan råd än att svara på deras svar med nya frågor. Vi får se hur länge det dröjer innan jag får svar på dem. Alltså, fortsättning följer...

Här är min nya email till dem, skickad den 29 juni:Hej Svarstjänst kring covid-19, FoHM!

Tack för ert svar, om än senkommet efter flera påminnelser. Svaret föranleder några frågor, som följer nedan. Jag ber om ursäkt för mångordigheten. Å andra sidan skickade ni mig en tätskriven rapport på 48 sidor :)

Jag ställde mina frågor den 28 januari och koncentrerar mig därför på vad som gällde dittills, samt på att ni enligt egen utsago haft en nära dialog med regeringen om alla regleringar. Jag tolkar det som att ni varit involverade också i beslut fattade före den 28 januari.

Nu till mina följdfrågor:

1. Först en ordningsfråga: Jag har förstått det så att myndighetsutövning inte ska vara anonym, vilket också borde gälla svar på frågor från allmänheten. Om det även är er uppfattning önskar jag veta namn på den som svarat nedan och den som svarar på dessa följdfrågor. Om det inte är er uppfattning vill jag veta på vilken grund.

2: Ni svarade att beslutet i november 2020 om begränsning av servering av alkohol till kl. 22 var regeringens, men min fråga gällde begränsningen till kl. 20 från och med julafton 2020. Var detta beslut på regeringens eget initiativ eller ert? Jag syftar alltså på initiativet, inte på beslutsgången. Med andra ord: Hade FoHM gett regeringen rekommendation att stänga alkoholservering kl. 20, före regeringens beslut i frågan?

Angående er bifogade rapport ”Alkohol och coronapandemin: om människor, samhälle och politik”:

3: Vad jag kan utröna publicerades rapporten den 26 januari 2021. Det betyder att den inte kan ha varit underlag för regeringens beslut under 2020. Vilka vetenskapliga belägg låg till grund för beslutet som trädde i kraft julafton 2020?

4: Bland organisationerna bakom rapporten finns flera som har ett uttalat nykterhetsprogram, framför allt IOGT-NTO, Stiftelsen Ansvar för Framtiden och SAFF (med dess åtta ingående organisationer). Det riskerar att leda till partiskhet i ett forskningssammanhang. Har ni vägt in det i er bedömning av rapporten?

5: Rapporten innehåller ingen egen forskning. Inte heller är den en metastudie eftersom den inte väger likartade undersökningar mot varandra. Jag hittade bland referenserna blott två som rör serveringsställen direkt (57 och 58, båda länkarna är nu döda), vilka är från utländska nyhetsmedia. Finns det ingen forskning relevant för besluten om serveringsställen, applicerbar på svenska förhållanden?

Med vänlig hälsning,
Stefan Stenudd